2% z dane


Bedmintonový klub Šamorín ďakuje všetkým fyzickým aj právnickým osobám, ktorí venovali 2% zo svojich daní z príjmu za predchádzajúci rok v prospech našej organizácie.

Podporte aj v ďalšom roku rozvoj bedmintonu v Šamoríne a okolí venovaním 2% z Vašej dane.

Poukázané finančné prostriedky budú podobne ako v predchádzajúcom roku použité na zlepšenie tréningových a súťažných podmienok pre bedmintonovú komunitu v Šamoríne a okolí.


Platnosť údajov a tlačív na tejto stránke

Od 15.1.2019


Dôležitá požiadavka

Tento rok nám nie je možné prispieť priamo ale len cez spriatelené OZ.

Žiadame preto prispievateľov aby po odovzdaní dokladov na daňovom úrade doložili klubu kópiu (resp. fotografiu) príslušnej strany/strán dokladu, z ktorých bude jasné:

 • KTO (meno a priezvisko resp. názov spoločnosti)
 • KOĽKO (veľkosť prispevku)
 • KEDY (dátum podania na daňovom úrade + dátum zaplatenia dane)
 • KDE (na ktorom daňovom úrade podané … iba v prípade osobného podania)

V prípade, že z objektívnych príčin nie je možné doložiť nasledovné informácie vo forme kópie resp. fotografie bude po dohode s klubom akceptované aj uvedenie týchto informácií do listu alebo e-mailu s pripojeným čestným prehlásením o tom, že všetky údaje sú pravdivé a že boli splnené všetky podmienky (kritické sú hlavne: dátum zaplatenia dane, dátum podania na DÚ a podpísanie tlačív) zaručujúce úspešné odvedenie príspevku na prijímateľa.

Informácie za klub prijímajú: predseda alebo podpredseda-účtovník

 1. Roland Bielčik / klub@bedmintonsamorin.sk / 0905 857 064
 2. Rudo Borgula / rborgula@kescu.sk / 0903 474 085

LEN NA ZÁKLADE TÝCHTO INFORMÁCIÍ BUDE MOŽNÉ ZABEZPEČIŤ PREVOD CELÉHO VÁŠHO PRÍSPEVKU OD PRIJÍMATEĽA DO NÁŠHO KLUBU !


Údaje o prijímateľovi

 • IČO: 31820182
 • SID: nemá (zostáva prázdne)
 • Právna forma: Občianske združenie
 • Obchodné meno (názov): ANTIAGE&Jesenium
 • Sídlo – Ulica: M.Sch. Trnavského
 • Súpisné/orientačné číslo: 20
 • PSČ: 84101
 • Obec: Bratislava

Aktuálne tlačivá

Tlačivá 2. – 5. majú údaje o prijímateľovi už predvyplnené.

Postup krokov

 • ZAMESTNANCI, ktorí žiadajú svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

  • Do 15.02. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. V žiadosti (TLAČIVO č.1) musí byť na druhej strane v bode VII. vyznačené krížikom (x) požiadanie zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia bude neskôr možné zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% zo zaplatenej dane (to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať).
  • Zaobstarajte si Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (TLAČIVO č.2). Na začiatku tlačiva vyplňte svoje údaje. V kolónke Rok (vpravo hore) musí byť uvedený rok 2018. Na konci prvého oddielu uveďte vypočítanú výšku sumy a dátum zaplatenia dane – oba údaje vypočítané / zistené z Potvrdenia o zaplatení dane (prvý bod tohoto postupu).
   Ak nie je použité predvyplnené tlačivo tak v kolónkach 15-21 vyplňte údaje o prijímateľovi uvedené na tejto stránke.
  • Do 30.04. doručte na Daňový úrad podľa Vášho bydliska originály oboch tlačív (Potvrdenie a Vyhlásenie).
  • Po podaní dokladujte klubu potrebné informácie – popísané vo vyššie sa nachádzajúcej sekcii Dôležitá požiadavka. Najjednoduchšie je pri osobnom podaní na Daňovom úrade podať Vyhlásenie (tlačivo č. 2) v dvoch exeplároch, s tým že na jednom z nich podatelňa DÚ označí dátum prijatia a vráti ho … čo umožní doručiť klubu priamo tento dokument alebo jeho kópiu resp. fotografiu.
 • FYZICKÉ OSOBY, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:

  • Vypočítajte si z Vami platenej dane sumu, ktorú poukážete prijímateľovi. Maximom sú typicky 2% a minimom 3 EUR.
  • Zaobstarajte si formulár Daňového priznania podľa typu fyzickej osoby:
   • Fyzické osoby TYP A (TLAČIVO č.3)
   • Fyzické osoby TYP B (TLAČIVO č.4)
  • Formulár riadne vyplňte. V príslušnej sekcii vyplňte údaje o prijímateľovi uvedené na tejto stránke. Umiestnenie sekcie s údajmi o prijímateľovi podľa typu fyzickej osoby:
   • Fyzické osoby TYP A (TLAČIVO č.3) … strana 5 / VIII. oddiel
   • Fyzické osoby TYP B (TLAČIVO č.4) … strana 12 / XII. oddiel
  • Riadne vyplnené a podpísané daňové priznanie na Váš daňový úrad doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.).
  • Po podaní dokladujte klubu potrebné informácie – popísané vo vyššie sa nachádzajúcej sekcii Dôležitá požiadavka.
 • PRÁVNICKÉ OSOBY:

  • Vypočítajte si z Vami platenej dane sumu, ktorú poukážete v prospech prijímateľa. Maximom je 1% a minimom 8 EUR.
  • Zaobstarajte si formulár Daňového priznania (TLAČIVO č.5) a riadne ho vyplňte (v sekcii na strane 12 / VI. časť vyplňte údaje o prijímateľovi uvedené na tejto stránke).
  • Riadne vyplnené a podpísané daňové priznanie na Váš daňový úrad doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.). Nezabudnite v termíne podania aj zaplatiť daň z príjmov.
  • Po podaní dokladujte klubu potrebné informácie – popísané vo vyššie sa nachádzajúcej sekcii Dôležitá požiadavka.

Dôležité termíny

 • 15.2.2019 – posledný termín pre požiadanie zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 • 31.3.2019 – posledný termín na podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami (Vyhlásenie je už súčasťou daňové
 • 30.4.2019 – posledný termín na podanie Vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (na daňový úrad sa okrem Vyhlásenia podáva aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Linky

Poznámky

 • 3% namiesto 2% môžu odviesť zamestnanci a fyzické osoby v prípade že v predchádzajúcom roku odpracovali pre niektoré občianske združenie minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti a spolu s ostatnými dokladmi podajú o tom vyhlásenie danej organizácie
 • 2% namiesto 1% môže odviesť právnická osoba v prípade že v predchádzajúcom roku darovala minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel
 • 90 dní má daňový úrad na prevedenie sumy poukázanej prijímateľovi (po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok)
 • Súhlas so zaslaním identifikačných údajov odosielateľa vybranému prijímateľovi je novinka platná od roku 2016 a na využitie tejto novinky je preto potrebné použiť tlačivá pre rok 2016 alebo novšie. V prípade udelenia tohoto súhlasu daňový úrad prijímateľovi neoznamuje sumu ale iba meno, priezvisko a adresu zamestnanca / fyzickej osoby resp. názov a sídlo právnickej osoby.