Klubové členstvo


Členský príspevok (ročný poplatok):

 • Deti (pod 18 rokov) … 10 €
 • Dospelí (18 – 59 rokov) … 25 €
 • Seniori (60+ rokov) … 12.5 €

Termín pre zaplatenie členského príspevku:

 • Nový člen … v dátume, od ktorého požaduje plnohodnotné členstvo
 • Obnovenie členstva … do konca januára príslušného roka

Hlavné členské výhody:

 • Zľavy z ceny tréningov, zľava z ceny bedmintonových košíkov … detailný zoznam klubových výhod
 • Možnosť hlasovať a rozhodovať o dianí v klube na členských schôdzach

Spôsob nadobudnutia členstva:

 1. Vyplnenie dokumentu PRIHLÁŠKA DO BEDMINTONOVÉHO KLUBU ŠAMORÍN
 2. Zaslenie elektronickej / naskenovanej kópie na e-mail klubu … nepovinné – len pre prípad potreby urýchlenia procesu
 3. Odovzdanie papierovej verzie vyplneného dokumentu niektorému zástupcovi (trénerovi alebo funkcionárovi) klubu alebo jeho zanechanie na recepcii prevádzky Bedminton Dunajská Lužná
 4. Zaplatenie členského príspevku

Spôsob platby členského príspevku a iných poplatkov:

 • Bezhotovostne na bankový účet klubu SK75 1100 0000 0029 4401 0846
 • Uvedenie identifikácie osoby a účelu v poznámke platby (variabilný symbol nevyužívame)
 • Prijatie platby členského príspevku je oznámené zmenou stavu (na „ok“) v zozname členov klubu
 • V prípade uvedenia dostatočnej informácie v poznámke platby je možné zaplatiť naraz viacero poplatkov (napríklad členský príspevok, poplatok za registráciu do SZBe* …) resp. aj za viacero osôb

* Ak chce člen klubu byť členom Slovenskeho Zväzu Bedmintonu a chce aby za neho registráciu vybavil a zaplatil klub tak musí ročné SZBe členské (s prípadnou klubovou zľavou) previesť na účet klubu (najlepšie spolu s klubovým členským počas prvého kalendárneho mesiaca)


>>> ZOZNAM ČLENOV KLUBU s plnohodnotným členstvom <<<


PLNOHODNOTNÉ KLUBOVÉ ČLENSTVO (s možnosťou čerpať klubové výhody) má člen, ktorý spĺňa všetky tieto podmienky:

 • je riadne zaregistrovaným členom klubu BK Šamorín
 • má zaplatený členský príspevok na aktuálny rok (resp. v poslednom roku, kedy sa za členstvo platilo)
 • nemá registrované členstvo v SZBe alebo je v SZBe registrovaný s klubovou príslušnosťou k BK Šamorín

Získava sa: u riadne zaregistrovaných členov (ktorí už niekedy odovzdali riadne vyplnenú klubovú prihlášku) zaplatením členského príspevku pre aktuálny rok (ak je v aktuálnom roku členské znížené na 0 EUR tak sa u dlhšie registrovaných berie do úvahy platba z predchádzajúceho roku a u novoregistrovaných platba nie je potrebná).

Stráca sa: nezaplatením členského príspevku do určeného termínu (koniec prvého mesiaca kalendárneho roka) alebo registráciou v SZBe s klubovou príslušnosťou inou ako BK Šamorín.


OBMEDZENÉ KLUBOVÉ ČLENSTVO (bez možnosti čerpať klubové výhody) má člen klubu BK Šamorín, ktorý spĺňa niektorú z týchto podmienok :

 • stratil plnohodnotné klubové členstvo z dôvodu nezaplatenia členského príspevku za aktuálny rok (do konca prvého mesiaca kalendárneho roka)
 • je novoregistrovaný a od momentu zaregistrovania ešte nezaplatil členský príspevok (ak je v danom roku nenulový)
 • je v SZBe registrovaný s klubovou príslušnosťou inou ako BK Šamorín

Vyplnenú a podpísanú prihlášku je potrebné odovzdať trénerovi na ktoromkoľvek tréningu Bedmintonovej Akadémie (pre urýchlenie ju možno naskenovanú vopred zaslať na e-mailovú adresu BK Šamorín).


Členstvo v Slovenskom Zväze Bedmintonu (SZBe)

Členstvo v Slovenskom Zväze Bedmintonu (SZBe) je požadované ak sa chce hráč zúčastňovať oficiálnych bedmintonových turnajov a súťaží organizovaných pod hlavičkou SZBe … za dosiahnuté výsledky na nich potom hráč získava body do zväzových rebríčkov.

Všetky úkony súvisiace so SZBe (prvotné zaregistrovanie členstva v SZBe ako aj následné každoročné predlžovanie existujúceho členstva v SZBe) vykonáva za hráča jeho materský klub. Podľa aktuálneho SZBe sadzobníka je cena za členstvo 10 EUR za každý kalendárny rok … v rámci našich klubových výhod je tento poplatok pre plnohodnotných členov BK Šamorín znížený (klubom dotovaný).

Predĺženie existujúceho členstva v SZBe pre ďalší kalendárny rok vykoná materský klub za svojho hráča po obdržaní úhrady registračného poplatku (jeho nedotovanej časti) … väčšinou na účet materského klubu.

Prvotné zaregistrovanie členstva v SZBe vyžaduje aby hráč svojmu materskému klubu dodal nasledovné:

 1. Individuálna prihláška do SZBe
 2. Súhlas na spracúvanie osobných údajov
 3. Fotografia hráča (od pliec vyššie, elektronický formát, min. 120×178 px.)
 4. Úhrada registračného poplatku (jeho nedotovanej časti) klubu

Platnú registráciu členstva v SZBe možno skontrolovať v Online registri členov SZBe.