2% z dane


Bedmintonový klub Šamorín ďakuje všetkým fyzickým aj právnickým osobám, ktorí venovali 2% zo svojich daní z príjmu za predchádzajúci rok v prospech našej organizácie.

Podporte aj v ďalšom roku rozvoj bedmintonu v Šamoríne a okolí venovaním 2% z Vašej dane.

Poukázané finančné prostriedky budú podobne ako v predchádzajúcom roku použité na zlepšenie tréningových a súťažných podmienok pre bedmintonovú komunitu v Šamoríne a okolí.


Platnosť údajov a tlačív na tejto stránke

Od 15.1.2024 … teda ide o 2 % poukazované v roku 2024 z dane odvedenej za rok 2023


Údaje o prijímateľovi

 • IČO: 48413372
 • Obchodné meno (názov): Bedmintonový klub Šamorín

Aktuálne tlačivá

Tlačivo č. 2. má údaje o prijímateľovi už predvyplnené.

Online formuláre


Postup krokov

 • ZAMESTNANCI, ktorí žiadajú svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

  • Do 15.2. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. V žiadosti (TLAČIVO č.1) musí byť na druhej strane v bode VII. vyznačené krížikom (x) požiadanie zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia bude neskôr možné zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% zo zaplatenej dane (to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať).
  • Zaobstarajte si Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (TLAČIVO č.2). Na začiatku tlačiva vyplňte svoje údaje. V kolónke Rok (vpravo hore) musí byť uvedený predchádzajúci rok (za ktorý sa daň odvádzaka) a nie aktuálny rok (v ktorom sa 2% poukazujú). Na konci prvého oddielu uveďte vypočítanú výšku sumy a dátum zaplatenia dane – oba údaje vypočítané / zistené z Potvrdenia o zaplatení dane (prvý bod tohoto postupu).
   Ak nie je použité predvyplnené tlačivo tak v kolónkach 15-16 vyplňte údaje o prijímateľovi uvedené na tejto stránke.
  • Do 30.4. doručte na Daňový úrad podľa Vášho bydliska originály oboch tlačív (Potvrdenie a Vyhlásenie).
 • FYZICKÉ OSOBY, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:

  • Vypočítajte si z Vami platenej dane sumu, ktorú poukážete prijímateľovi. Maximom sú typicky 2% a minimom 3 EUR.
  • Použite online formulár alebo si zaobstarajte tlačivo formulára Daňového priznania podľa typu fyzickej osoby:
   • Fyzické osoby TYP A (tlačivo / online formulár č.3)
   • Fyzické osoby TYP B (tlačivo / online formulár č.4)
  • Formulár riadne vyplňte. V príslušnej sekcii vyplňte údaje o prijímateľovi uvedené na tejto stránke. Umiestnenie sekcie s údajmi o prijímateľovi podľa typu fyzickej osoby:
   • Fyzické osoby TYP A (tlačivo / online formulár č.3) … VIII. oddiel
   • Fyzické osoby TYP B (tlačivo / online formulár č.4) … XII. oddiel
  • Riadne vyplnené a podpísané daňové priznanie na Váš daňový úrad doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.).
 • PRÁVNICKÉ OSOBY:

  • Vypočítajte si z Vami platenej dane sumu, ktorú poukážete v prospech prijímateľa. Maximom je 1% a minimom 8 EUR.
  • Použite online formulár č.5 alebo si zaobstarajte tlačivo č.5 formulára Daňového priznania a riadne ho vyplňte (v časti VI. vyplňte údaje o prijímateľovi uvedené na tejto stránke).
  • Riadne vyplnené a podpísané daňové priznanie na Váš daňový úrad doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.). Nezabudnite v termíne podania aj zaplatiť daň z príjmov.

Dôležité termíny

 • 15.2.2024 – posledný termín pre požiadanie zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 • 31.3.2024 – posledný termín na podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami (Vyhlásenie je už súčasťou daňové
 • 30.4.2024 – posledný termín na podanie Vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (na daňový úrad sa okrem Vyhlásenia podáva aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Linky

Poznámky

 • 3% namiesto 2% môžu odviesť zamestnanci a fyzické osoby v prípade že v predchádzajúcom roku odpracovali pre niektoré občianske združenie minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti a spolu s ostatnými dokladmi podajú o tom vyhlásenie danej organizácie
 • 2% namiesto 1% môže odviesť právnická osoba v prípade že v predchádzajúcom roku darovala minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel
 • 90 dní má daňový úrad na prevedenie sumy poukázanej prijímateľovi (po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok)
 • Súhlas so zaslaním identifikačných údajov odosielateľa vybranému prijímateľovi je novinka platná od roku 2016 a na využitie tejto novinky je preto potrebné použiť tlačivá platné pre aktuálny rok. V prípade udelenia tohoto súhlasu daňový úrad prijímateľovi neoznamuje sumu ale iba meno, priezvisko a adresu zamestnanca / fyzickej osoby resp. názov a sídlo právnickej osoby.